Neler yeni

Ağ Oluşturma Modelleri

KahtaLi

Admin
Ağ Oluşturma Modelleri
Intranet - Extranet
Intranet (iç ağ) bir şirketin çalışanlar arasında iş süreçlerini düzenlemek, iş birliğini
kolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi paylaşımı sunan dâhilî, özel ağdır. Web tarayıcı tabanlı
bir ortamdan ulaşılabilen intranet, her türlü önemli bilginiz için herhangi bir zamanda
dünyanın herhangi bir yerinden ulaşılabilecek merkezi güvenli bir depo hizmeti görür.
Extranet (dış ağ) ise buna benzer olmakla birlikte müşteriler, iş ortakları veya şirket
dışından herhangi birileri tarafından erişilebilir olma özelliğine sahiptir. Extranet tasarım,
şirketinizin dışındaki insanlarla irtibat hâlinde olabilmenizi sağlar ve şirketinizin, belge
yönetimi, dosya ve fotoğraf değişimi, posta, duyurular, bilgi edinme talebi, müşteri proje
güncelleme, etkinlik takvimi, çevrimiçi katalog, fiyatlandırma, irtibat yönetimi, müşteri
geribildirimi gibi birçok işinin gerçekleştirilmesine imkân tanır.

Veri Haberleşmede Katman Kullanımı
Haberleşme ağlarında ortamın fiziksel olarak oluşturulması, paketlerin oluşturulması,
veri aktarımı sırasında oluşan tıkanıkların giderilmesi, paketlerin varış noktasına
yönlendirilmesi, ağdaki bir hattın bozulması durumunda alternatif yolların bulunması,
hataların fark edilmesi, hataların düzeltilmesi, verinin bir uygulama protokolü aracılığı ile
kullanıcıya sunulması gibi pek çok karmaşık işlemin yapılması gerekmektedir. Katmanların
kullanılması bu tarz karmaşık işlerin yapılmasında kolaylıklar sağlamaktadır.

OSI Modeli
Kullanıcıların farklı talepleri ve dolayısıyla ağ üzerinde kullanılmak zorunda kalınan
karmaşık uygulamalar, ağ kurulumlarında bir hiyerarşinin doğmasını kaçınılmaz yapmıştır.
Bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağları yönetmek ve sorun gidermek, standart bir yapı
olmadığı da düşünülürse çok daha zorlaşmaya başlamıştır.
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) birçok ağ yapısını inceleyerek 1984
yılında OSI referans modelini geliştirdi. Artık donanım ve yazılım firmaları bu standarda
uygun ürünler üretmeye başladılar.
OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmıştır. Bu model ile katmanların
işlevlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış, farklı donanım ve yazılım ürünlerinin
birbirleriyle uyumlu çalışması sağlanmış, katmanlar arası iş birliği, görev paylaşımı, problem
çözümü gibi kolaylıklar gelmiştir. OSI başvuru modelinde her bir katmana atanan görevler
şöyledir:

Uygulama katmanı (application layer)
Kullanıcıya en yakın, en üstteki katmandır. Kullanıcının yazılımlar yardımıyla
çalıştığı katmandır. Dosya aktarımı (FTP), elektronik posta (e-mail), ağ yönetimi (SNMP)
internet hizmetlerine erişim programları gibi
Sunuş katmanı (presentation layer)
Uygulama katmanından gelen bilgileri anlaşılan ortak bir dile, ortak bir formata
çevirir. Bu katmanda istenildiği zaman verilerin şifrelenmesi ve sıkıştırılması gibi işlemlerde
yapılır.
Oturum katmanı (session layer)
Haberleşecek bilgisayarların “Oturum†adı verilen özel bir bağlantı kurmalarını
sağlayan katmandır. Bu katmanda kurulan bağlantının yönetilmesi ve sonlandırılması
işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu katmanda iletilecek veri paket büyüklüklerine
de karar verilir.
Ulaşım katmanı (transport layer)
Bu katman nakil edilecek verinin bozulmadan güvenli bir şekilde hedefe
ulaştırılmasını sağlar. Aynı şekilde, bu katman karşı bilgisayardan aldığı verileri doğru
almışsa karşı bilgisayara onay sinyali göndermekle sorumludur.
Ağ katmanı (network layer)
Veri paketlerinin yönlendirildiği, fiziksel adreslerin işlendiği, trafik kontrolünün
yapıldığı katmandır. Yönlendiriciler bu katmanda çalışır.
Veri bağı katmanı (data link layer)
İletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol
eder. Bir hata bulduğunda düzeltir ya da verinin tekrar gönderilmesini ister. MAC
adreslerinin çözümlenmesi, doğrulanması bu katmanda gerçekleşir.
Fiziksel katman (physical layer)
Fiziksel katman verinin kablo üzerinde alacağı fiziksel yapıyı tanımlar. Bu katmanda
yer alan cihaz ve programlar üst katmanlarda hazırlanmış ham veriyi 0 ve 1 ’ler şeklinde
elektrik sinyali olarak göndermekle sorumludur. Ağ arabirim kartı, kablolar bu katmanda
çalışır.
TCP/IP Modeli
İnternetin tarihsel ve teknik standartları TCP/IP referans modelidir. Bu model Birleşik
Devletler savunma bölümü tarafından üretilmiş bir modeldir. Tasarlanışının nedeni ise
nükleer savaş dâhil her türlü şartta sürekli ayakta durabilen bir ağ yapısının istenmesiydi.
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) modeli OSI standartlarına uygun
düzenlenmiş 4 katmandan oluşmaktadır.
Uygulama katmanı (application layer)
OSI modelindeki üst katmanlardan Uygulama, Sunuş ve Oturum katmanlarının
birleşiminden oluşan TCP / IP katmanıdır. Uygulamaların çalışması, iletim için hazırlık,
bağlantının sorgulanması ve ortak bir formatta haberleşme bu katmanda gerçekleşir.
İletim katmanı (transport layer)
Bilginin güvenli aktarımı, bilgi iletimdeki servis kalitesi ayarları, aktarım sonrasında
bilgiye ait hata doğrulaması gibi işlemler bu katmanda yapılır. Uygulama katmanı ile Ağ
katmanı arasındaki geçişi düzenler. Bu katmanda TCP ( transmission control protocol ) ve
UDP ( user datagram protocol ) protokolleri kullanılmaktadır.
İnternet katmanı (internet layer)
Veri paketlerinin yönlendirilmesi ve hedefine gönderilmesinden bu katman
sorumludur. Bu katmanda 3 alt protokol çalışır. IP ( internet protocol ), ARP ( adress
resolution protocol ), ICMP ( internet control message protocol )